Przeszkody w zawarciu związku małżeńskiego

małżonkowie

Przeszkody małżeńskie

Czy są jakieś przeszkody w zawarciu związku małżeńskiego? Okazuje się, że tak, obecne prawo kanoniczne wylicza 12 przeszkód małżeńskich. 1. Zbyt niski wiek w momencie zawierania związku;
 2. Trwała, przynajmniej względna (z określonym partnerem) niezdolność dokonania stosunku małżeńskiego (impotencja), istniejąca w momencie zawierania związku;
 3. Związanie węzłem poprzedniego małżeństwa;
 4. Różnica religii (przeszkoda podlega dyspensie); nie zachodzi, gdy różnica dotyczy innego wyznania chrześcijańskiego;
 5. Przyjęcie przez mężczyznę święceń;
 6. Złożenie przynajmniej przez jedną z osób ślubów zakonnych;
 7. Uprowadzenie lub pozbawienie wolności dla zawarcia małżeństwa (chyba że później śluby zostaną w sposób wolny potwierdzone);
 8. Spowodowanie śmierci uprzedniego małżonka swojego lub partnera w celu zawarcia nowego małżeństwa;
 9. Bliskie pokrewieństwo – związek zawsze nieważny w linii prostej; w linii bocznej nieważne od drugiego do czwartego stopnia (dla trzeciego i czwartego stopnia możliwa dyspensa);
 10. Pokrewieństwo prawne, czyli adopcja – nieważność w linii prostej lub w linii bocznej drugiego stopnia;
 11. Powinowactwo w linii prostej;
 12. Pozostawanie z bliskim krewnym (pierwszy stopień linii prostej) drugiej strony w nieważnym małżeństwie lub trwałym i publicznym konkubinacie.Fakty powyższe są nazywane przeszkodami zrywającymi, gdyż ich stwierdzenie skutkuje albo niemożnością zawarcia związku (z wyjątkiem możliwych dyspens), albo stwierdzeniem nieważności.